REGULAMIN

Manewrów Ratowniczo Taktycznych dla grup specjalnych w ramach projektu „Tactical Public Rescue 2024”, które odbędą się w dniach 8 – 12 lipca 2024 roku na Kampusie Mundurowym AWS w Kaliszu.

 1. W manewrach  biorą udział czteroosobowe reprezentacje wszystkich Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej wyznaczone spośród funkcjonariuszy etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, a także zaproszone czteroosobowe zespoły innych grup specjalnych.
 2. Reprezentacje poszczególnych trzech grup na czas manewrów, pozostają połączone stanowiąc jeden zespół. Informacja dot. zespołów podana będzie na odprawie.
 3. Funkcje dowódcy zespołu pełni jeden wybrany funkcjonariusz spośród reprezentacji poszczególnych okręgów wchodzących w jego skład.
 4. Uczestnicy manewrów muszą posiadać:
  – legitymację i delegację służbową,
  – wyposażenie taktyczne i medyczne wg programu.
 5. Umundurowanie oraz wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne zgodnie z programem zawodów zatwierdzonym przez Rektora – Komendanta AWS.
 6. Funkcjonariusze biorący udział w zawodach powinni posiadać broń krótką i długą.
 7. Uczestnicy oraz pozoranci zawodów i warsztatów zostaną ubezpieczeni dodatkową polisą NNW.
  Manewry oparte są o realizację zadań praktycznych. Jeden etap części praktycznej składa się z następujących elementów:
  – przejazdu trasy według przygotowanych współrzędnych GPS,
  – wykonaniu zadania zgodnie z przyjętymi procedurami taktycznymi w granicach  określonych przez obowiązujące przepisy, każdej ze służb biorących udział w manewrach,
  – wykonania na miejscu procedur ratowniczych wynikających z charakteru zadania,
  – dodatkowych zadań sprawnościowych.
 8. Na starcie każdy zespół otrzyma kartę zadania z współrzędnymi GPS oraz ramy czasowe dojazdu.
 9. Ekipy do miejsc przeprowadzania konkurencji przemieszczają się własnym środkiem transportu.
 10. Zespoły zostaną poinformowane o czasach startu i lokalizacjach stacji pierwszego dnia manewrów.
 11. Konkurencja nocna może odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 21.30 a 6.00 dnia następnego.
 12. Na starcie każdego etapu zespół musi się zgłosić najpóźniej 5 minut przed wyznaczonym czasem. Niestawienie się na miejsce wykonania zadania przekraczające czas 2 kolejnych zespołów startujących później, powoduje dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym zadaniu. Jeżeli spóźnienie nastąpiło z winy organizatora punkt ten nie ma zastosowania.
 13. Czas jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas -start”.
 14. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono ok 20 minut. Na 2 minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym zespół. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.
 15. Czas pobytu zespołu na miejscu wykonywania zadania może być krótszy od zaplanowanego w przypadku:
  – wypełnienia wszystkich czynności przez zespół,
  – osiągnięcie punktu końcowego zadania w zależności od jego konstrukcji,
  – przerwanie realizacji zadania przez sędziów ze względów bezpieczeństwa.
 16. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zawodnicy, sędziowie i osoby dopuszczone przez organizatora.
 17. W czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania, należy przyjąć takie parametry medyczne poszkodowanego, jakie są symulowane na manekinie lub pozorancie. Chyba, że sędzia wskaże inaczej.
 18. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia
 19. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.
 20. Zespoły zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
 21. Sędziowie i osoby odpowiedzialne za stanowiska udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.
 22. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu przez zespół.
 23. Manewry odbywają się na drogach publicznych, a także na terenie zamkniętym, w związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zadań na drogach publicznych.
 24. Obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających podczas rozgrywanych konkurencji i zajęć warsztatowych. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u uczestników. Zespół z uczestnikiem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostanie wykluczony.
 25. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na kartach punktowych (do wglądu po zakończeniu manewrów).
 26. W punktowaniu zadań sędziowie będą zwracać szczególną uwagę na:
  – zachowanie zasad bezpieczeństwa,
  – współpracę i komunikację członków zespołu,
  – postępowanie taktyczno-medyczne,
  – umiejętność współdziałania z innymi służbami.
 27. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu ewentualnych punktów karnych.
 28. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu godziny po ogłoszeniu wyników.
 29. Odwołania i sprawy sporne będą rozstrzygane przez skład komisji sędziowskiej zawodów.
 30. Zabrania się używania kamer video i aparatów fotograficznych poza osobami posiadającymi zgodę organizatora.
 31. Udział w warsztatach będących częścią składową zawodów jako element doskonalenia zawodowego jest obowiązkowe.