REGULAMIN

Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego
Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2019”, które odbędą się 20 – 24 maja 2019 roku w Brzegu Dolnym i Wołowie

 • W zawodach biorą udział czteroosobowe reprezentacje wszystkich Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej wyznaczone spośród funkcjonariuszy etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, a także zaproszone czteroosobowe zespoły innych grup specjalnych.
 • Reprezentacje poszczególnych trzech grup na czas zawodów, pozostają połączone stanowiąc jeden zespól. Informacja dot. zespołów podana będzie na odprawie.
 • Funkcje dowódcy zespołu pełni jeden wybrany funkcjonariusz spośród reprezentacji poszczególnych okręgów wchodzących w jego skład.
 • Uczestnicy zawodów muszą posiadać:
  • legitymację i delegację służbową,
  • wyposażenie taktyczne i medyczne
 • Umundurowanie oraz wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne zgodnie z programem zawodów zatwierdzonym przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu.
 • Funkcjonariusze biorący udział w zawodach powinni posiadać broń krótką i długą.
 • Uczestnicy oraz pozoranci zawodów i warsztatów zostaną ubezpieczeni dodatkową polisą NNW.
 • Zawody oparte są o realizację zadań praktycznych. Jeden etap części praktycznej składa się z następujących elementów:
  • przejazdu trasy według przygotowanych współrzędnych GPS,
  • wykonaniu zadania zgodnie z przyjętymi procedurami taktycznymi w granicach określonych przez obowiązujące przepisy, każdej ze służb biorących udział w zawodach,
  • wykonania na miejscu procedur ratowniczych wynikających z charakteru zadania,
  • dodatkowych zadań sprawnościowych.
 • Na starcie każdy zespół otrzyma kartę zadania z współrzędnymi GPS oraz ramy czasowe dojazdu.
 • Ekipy do miejsc przeprowadzania konkurencji przemieszczają się własnym środkiem transportu.
 • Zespoły zostaną poinformowane o czasach startu i lokalizacjach stacji pierwszego dnia zawodów.
 • Konkurencja nocna odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 21.30 a 6.00 dnia następnego.
 • Na starcie każdego etapu zespół musi się zgłosić najpóźniej 5 minut przed wyznaczonym czasem. Niestawienie się na miejsce wykonania zadania przekraczające czas 2 kolejnych zespołów startujących później, powoduje dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym zadaniu. Jeżeli spóźnienie nastąpiło z winy organizatora punkt ten nie ma zastosowania.
 • Czas jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas -start”.
 • Na wykonanie każdego zadania wyznaczono ok 20 minut. Na 2 minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym zespół. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.
 • Czas pobytu zespołu na miejscu wykonywania zadania może być krótszy od zaplanowanego w przypadku:
  • wypełnienia wszystkich czynności przez zespół,
  • osiągnięcie punktu końcowego zadania w zależności od jego konstrukcji,
  • przerwanie realizacji zadania przez sędziów ze względów bezpieczeństwa.
 • W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zawodnicy, sędziowie i osoby dopuszczone przez organizatora.
 • W czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania, należy przyjąć takie parametry medyczne poszkodowanego, jakie są symulowane na manekinie lub pozorancie. Chyba, że sędzia wskaże inaczej.
 • Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia
 • Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.
 • Zespoły zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
 • Sędziowie i osoby odpowiedzialne za stanowiska udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu przez zespół.
 • Zawody odbywają się na drogach publicznych, a także na terenie zamkniętym, w związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zadań na drogach publicznych.
 • Obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających podczas rozgrywanych konkurencji i zajęć warsztatowych. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u uczestników. Zespół z uczestnikiem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostanie wykluczony.
 • Punktacja każdego zadania będzie opierać się na kartach punktowych (do wglądu po zakończeniu zawodów).
 • W punktowaniu zadań sędziowie będą zwracać szczególną uwagę na:
  • zachowanie zasad bezpieczeństwa,
  • współpracę i komunikację członków zespołu,
  • postępowanie taktyczno-medyczne,
  • umiejętność współdziałania z innymi służbami
 • Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu ewentualnych punktów karnych.
 • Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu godziny po ogłoszeniu wyników.
  Odwołania i sprawy sporne będą rozstrzygane przez skład komisji sędziowskiej zawodów.
 • Zabrania się używania kamer video i aparatów fotograficznych poza osobami posiadającymi zgodę organizatora.
 • Udział w warsztatach będących częścią składową zawodów jako element doskonalenia zawodowego jest obowiązkowe.